LnwPay Logo

www.M4Manshop.com (Men Fashion Import)

         ร้าน M4Manshop เป็นร้านค้าจำหน่าย " เสื้อผ้าผู้ชายนำเข้า "
สินค้าแฟชั่นนำเข้าสำหรับผู้ชาย ทอม เกย์ โดยมี #สินค้าพร้อมส่ง ทั้งนี้สินค้าบางรายการที่สั่งซื้อ ต่างประเทศอาจมีขนาดที่เล็กกว่าไซต์ปกติของไทยเล็กน้อย เนื่องจากชุดเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นชุดไซต์เอเชียเป็นหลัก (อ้างอิงมาตรฐานการผลิตตามโรงงานจีน / ไตัหวัน / ฮ่องกง / เกาหลีไต้ / ญี่ปุ่น / มาเลเซีย เป็นต้น )  
>> 
คลิ๊กเพิ่มเพื่อน ( Add Friends ) เพื่อสอบถามรายละเอียดปลีกย่อย และจำนวนสินค้าคงเหลือ !!
เพิ่มเพื่อน

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสั่งซื้อกับพนักงานขายของร้านโดยตรง ที่ Line ID: @M4MANSHOP หรือ โทร: 082-6979925

 

**************************************************************************************


การอัพเดทสถานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะอัพเดทภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงหลังจากทำการผ่านระบบหน้าเว็บไซต์

ออเดอร์

ชื่อ - สกุล

สถานะสินค้า การดำเนินการ
รอบเดือน พฤษภาคม 60
1762 สุรสิทธิ์ วิทักขะ ชำระเงิน EQ422011261TH
1763 กัณทรัญ เหมทานนท์ shopee EQ422011258TH
1764 สงกรานต์ จันภูทัน ชำระเงิน EQ422011329TH
1765 จุติเสฏฐ์ ณภัทรพันธ์ ชำระเงิน EQ422011315TH
1766 ส.ต.ต. ปฐมภพ แมดสถาน shopee EQ422011301TH
1767 กฤษณพล เลาศรี shopee EQ422011292TH
1768 กุญช์พิสิฎฐ์ สาระรส(นัท) ชำระเงิน EQ422011363TH
1769 จ.อ.ยุทธการ โชติแสง Pre-Order -
1770 ตฤณกร เด่นเมธาวิน ชำระเงิน RL303968264TH
1771 วุฒติศักดิ์ แก้วละมุล ชำระเงิน EQ422011350TH
1772 นุกูล ชูกล่ำ ชำระเงิน EQ422011346TH
1773 กัญญาพัชร แสนพันธ์ ชำระเงิน RL303968295TH
1774 วรุฬยุพา สืบวงศ์ (O) ชำระเงิน EQ422011332TH
1775 ปรีดี งามสนอง ชำระเงิน EQ422011403TH
1776 วีรวัฒน์ แพสุวรรณ์ ชำระเงิน RL303968321TH
1777 ศิริชัย น้อยเทศ ชำระเงิน EQ422011394TH
1778 สายชล พูลผล ชำระเงิน EQ422011448TH
1779 วิษณุ เจนลาภวัฒนกุล ชำระเงิน EQ422011377TH
1780 พรทิพย์ รักสีขาว ชำระเงิน EQ422011434TH
1781 ชาญณรงค์ ศรสุวรรณวุฒิ ชำระเงิน EQ422011425TH
1782 วิชุตา ชูรส ชำระเงิน EQ422011417TH
1783 ปรีชา วิชัยศักดิ์สกุล ชำระเงิน EQ422011482TH
1784 อัครเดช อ้นมะณี (แบ๊งค์) ชำระเงิน EQ422011522TH
1785 Ms.Ohmar Khin ชำระเงิน EQ422011479TH
1786 ร.ต.ท. เด่นชัย วรพันธุ์ ชำระเงิน EQ422011451TH
1787 คุณากร วงลคร ชำระเงิน EQ422011465TH
1788 ศิริพร จิตรชนะ ชำระเงิน RL303968304TH
1789 นฤเบศ เทศทอง ชำระเงิน EQ422011505TH
1790 อรรถพล ประกาสิทธิ์ ชำระเงิน EQ422011519TH
1791 ออยกี้ หะขุนทด ชำระเงิน RL303968335TH
1792 ชญดา บุตรดีสุวรรณ ชำระเงิน RL303968318TH
1793 สุนทรี ภิญโญ ชำระเงิน EQ422011496TH
1794 อุทุมวรรณ ไทยนุกูล ชำระเงิน EQ422011553TH
1795 ศุภณัฐ ระมัดจิต ชำระเงิน EQ422011567TH
1796 บอย ชำระเงิน EQ422011540TH
1797 นิตยา แสงคำ ชำระเงิน EQ422011607TH
1798 ธนภัทร ชำนิพงษ์ ชำระเงิน EQ422011598TH
1799 รัตนาภร บุราคร ชำระเงิน EQ422011584TH
1800 ณรงค์ สายเหง้า ชำระเงิน EQ422011641TH
1801 นิชาภัทร จิรพรเจริญสุข ชำระเงิน RL303968370TH
1802 ศิริวัฒน์ จรมา ชำระเงิน EQ422011575TH
1803 สุรชัย พิเศษ (ครัวสุรชัย) ชำระเงิน EQ422011638TH
รอบเดือน มิถุนายน 60
1805 Nit Srisuksai (ร้านศรีไทย) ชำระเงิน RL303968352TH
1806 สมัย เข็มทำ ชำระเงิน EQ422011624TH
1807 ณัฐพร จรรยารักษ์สกุล ชำระเงิน RL303968349TH
1808 เสาวลักษณ์ เอียมละออ ชำระเงิน EQ422011615TH
1809 วันเพ็ญ ประกอบแสง ชำระเงิน RL303968406TH
1810 เสาวลักษณ์ เอียมละออ ชำระเงิน EQ422011686TH
1811 กร ภู่คง ชำระเงิน EQ422011672TH
1812 สุนันตา หีบแก้ว ชำระเงิน RL303968397TH
1813 พิบูลย์ เบี้ยไทยสงค์ ชำระเงิน EQ422011669TH
1814 วุฒติศักดิ์ แก้วละมุล ชำระเงิน EQ422011655TH
1815 อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง ชำระเงิน EQ422011726TH
1816 นินนท์ มันมณี ชำระเงิน EQ422011712TH
1817 พัชรี วิลัยรัตน์ ชำระเงิน EQ422011709TH
1818 จินดา คงไชย ชำระเงิน EQ422011765TH
1819 นรากร จิตต์มั่น ชำระเงิน EQ422011690TH
1820 นันทพันธ์ ชำระเงิน EQ422011757TH
1821 สุพัตรา อยู่ดี ชำระเงิน EQ422011743TH
1822 ส.ต.ต.ชัยวิวัฒน์ ศรีมา ชำระเงิน EQ422011730TH
1823 เอมอร สมจิตร ชำระเงิน EQ422011805TH
1824 ณัฐมน สินทมครบุรี ชำระเงิน EQ422011791TH
1825 สมัย เข็มทำ ชำระเงิน EQ422011774TH
1826 สุรไกร ใจหาญ ชำระเงิน EQ422011828TH
1827 สุธิสา ซูกิโมโต้ ชำระเงิน EQ422011845TH
1828 นันทพันธ์ ชำระเงิน EQ422011831TH
1829 เกรียงศักดิ์ เงาศรี (5633) ชำระเงิน EQ422011814TH
1830 นินนท์ มันมณี ชำระเงิน EQ422011876TH
1831 ฑิตฐิตา สรอยศักดิ์ ชำระเงิน RL303968383TH
1833 ปนัดดา ดอนคูณ ชำระเงิน EQ422011862TH
1834 สุทัศน์ นิชากรณ์ ชำระเงิน EQ422011859TH
1835 ณัฏฐชา อ้อยบำรุง ชำระเงิน EQ422011920TH
1836 เอื้องฟ้า เถาว์โมลา ชำระเงิน RL303968437TH
1837 ประสิทธิ์ ศรีอินทร์ ชำระเงิน EQ422011964TH
1838 นิตยา ยงหนู ชำระเงิน EQ422011916TH
1839 ศิริชัย น้อยเทศ ชำระเงิน EQ422011893TH
1840 ครูอ้อน ชำระเงิน RL303968485TH
1841 มนชยา เชียงทอง ชำระเงิน RL303968423TH
1842 อุบล จังพานิช ชำระเงิน EQ422011947TH
1843 สร ชำระเงิน EQ422011955TH
1844 ปิยพร ยอดโปร่ง ชำระเงิน EQ422011933TH
1845 สมนึก จิตเขม้น(ตั้น:ฝ่ายขาย) ชำระเงิน EQ422012001TH
1846 ธนวินท์ อะกุนยาดา  ชำระเงิน EQ422012001TH
1847 พงศ์ พุกบุญมี ชำระเงิน ET106575650TH
1848 สมเจตน์ ธนสมบูรณ์ ชำระเงิน ET106575663TH
1849 สิทธิชัย บัวกรอง ชำระเงิน ET106575646TH
1850 ยุทธการ สายพรม ชำระเงิน EQ422011978TH
1851 สุภาวดี บัวเหม ชำระเงิน RL303968410TH
1852 อรินทร พุ่มสุข(อิ๊บ) ชำระเงิน ET106581615TH
1853 อัยรา โศภนะศุกร์ ชำระเงิน ET106581624TH
1854 นพพร เสวมนตรี ชำระเงิน ET106581638TH
1855 วัลลี นามจัด ชำระเงิน RL303968471TH
1856 โชติกา กันทะเนตร ชำระเงิน RL303968468TH
1857 วริสา  อ่อนปาน ชำระเงิน ET106581641TH
1858 สุปรียา ขันติวงษ์ ชำระเงิน ET106581686TH
1859 สมเกียรติ คฤหะมาน ชำระเงิน RL303968454TH
1860 อัญชรี สีวะปา ชำระเงิน ET106581672TH
1861 วรรณี คะมะโน ชำระเงิน RL303968525TH
1862 เฉลิม รสโอชา ชำระเงิน ET106581669TH
1863 อุทิศ หอมกลิ่น ชำระเงิน ET106581655TH
รอบเดือน กรกฎาคม 60
1864 เสกสรร ภิรมย์ ชำระเงิน ET106581690TH
1865 นราธิป ศีลาเจริญ ชำระเงิน ET106581709TH
1866 ธิดาทิพย์ หาญสงคราม ชำระเงิน ET106581712TH
1867 ภาสกร ตินะโส ชำระเงิน ET106581726TH
1868 เสฎฐวุฒิ ขวดแก้ว ชำระเงิน ET106581765TH
1869 ศศิรดา ม้าอุตส้าห์ ชำระเงิน ET106581757TH
1870 ไพรัช ลัทธศิริโชติ ชำระเงิน RL303968511TH
1871 ไพโรจน์ ทีมะสุข ชำระเงิน ET106581743TH
1872 ฉิน ชำระเงิน ET106581730TH
1873 พิทักษ์ เอมวงษ์ ชำระเงิน ET106581788TH
1874 ประสิทธิ์ ศรีอินทร์ ชำระเงิน ET106581791TH
1875 มาณวิกา ศรีสุริยะ  ชำระเงิน ET106581805TH
1876 รุจี วงษ์ชัย ชำระเงิน ET106581774TH
1877 วีระศักดิ์ อัอมวิหาร ชำระเงิน ET106581828TH
1878 วิไลพร จินตนาบรรเจิด ชำระเงิน RL303968499TH
1879 ทิวา สีมาวงษ์ ชำระเงิน ET106581859TH
1880 จินตนา ทองสุข ชำระเงิน ET106581862TH
1881 ปรัศนี ชาตะเมธี ชำระเงิน ET106581845TH
1882 จักรกฤษณ์ กราพันธุ์ ชำระเงิน RL303968508TH
1883 บุษราคัม น้อยคำ ชำระเงิน ET106581831TH
1884 ชาติตระการ คำแก้ว ชำระเงิน ET106581814TH
1885 จอม ชำระเงิน ET106581876TH
1886 รุ่งทิพย์ บุญบำรุง ชำระเงิน ET106581880TH
1887 วรวุฒิ รัตนโกมล ชำระเงิน RL303968560TH
1888 ปัญญา แสงทอง ชำระเงิน ET106581920TH
1889 นงลักษณ์. ขำจิตร ชำระเงิน ET106581916TH
1890 ศิรินภา รัตนสีหา ชำระเงิน ET106581964TH
1891 พันโท ธีระยุทธ ฤทธิวงศ์ ชำระเงิน RL303968539TH
1892 ร้าน ข ไข่ฟาร์ม ชำระเงิน RL303968573TH
1893 สุกัญญา ตะพองมาตร ชำระเงิน RL303968600TH
1894 สุพิชชา ชุ่มมะโน ชำระเงิน RL303968595TH
1895 พัดนรินทร์ ศรีจันทร์ธนาภา ชำระเงิน ET106581933TH
1896 ภาคิน จีราระรื่นศักดิ์ ชำระเงิน ET106581947TH
1897 ฉัตราภรณ์ โนจันทึก ชำระเงิน ET106581955TH
1898 ฉิน ชำระเงิน ET106582001TH
1899 จักรินทร์ ช่วยชูหนู ชำระเงิน ET106581995TH
1900 ศุภชัย กวาวหนึ่ง ชำระเงิน ET106582046TH
1901 สุพิน จันดาหาร ชำระเงิน ET106582032TH
1902 ธนวรรธน์ ฤทธิวุฒิ ชำระเงิน ET106582029TH
1903 เสาวลักษณ์ พลทา ชำระเงิน ET106582015TH
1904 ชาคร เพชรเชิงเขา ชำระเงิน ET106582085TH
1905 วิชิต สุขประเสริฐ ชำระเงิน ET106582077TH
1906 พิพัฒน์ จันทะดวง (Mt) ชำระเงิน ET106582063TH
1907 วันชัย ฉายศรี ชำระเงิน ET106582117TH
1908 ปณิธาน ชาญวิทยา ชำระเงิน ET106582125TH
1909 มณีรัตน์ ทิพพรม ชำระเงิน ET106582094TH
1910 เคือ ปัญญา ชำระเงิน ET106582165TH
1911 สิทธิ์ชัย โทไข่ษร ชำระเงิน ET106582151TH
1912 ศักดิ์ศิลา แหยงกระโทก ชำระเงิน ET106582148TH
1913 สุรีย์พร อนันต์ ชำระเงิน ET106582134TH
1914 วรนุช จันทร์หอม ชำระเงิน RL303968644TH
1915 จรัสพงษ์ ศรีสัจจัง ชำระเงิน ET106582205TH
1916 ประจักร์ สายบัว ชำระเงิน ET245092585TH
1917 จีรนันท์ จันทร์ขันตี ชำระเงิน ET106582196TH
1918 จักรี ทะฤาษี ชำระเงิน ET106582182TH
1919 อโนเขาว์ แก่นจันทร์ ชำระเงิน ET106582240TH
1920 ประพันธ์ เครือจันตา ชำระเงิน RL303968613TH
1921 พัชราพร สมตน ชำระเงิน ET244874189TH
1922 บุณวัทน์ พิลาวัลย์ ชำระเงิน ET106582219TH
1923 ณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ ชำระเงิน RL303968627TH
1924 พัชรินทร์ เรียนทิ ชำระเงิน RL303968635TH
1925 ศิริขวัญ มีชัยชนะ ชำระเงิน ET310701010TH
รอบเดือน สิงหาคม 60
1926 ปาริชาติ จันพงษ์ ชำระเงิน RL303968675TH
1927 น.ส นาตญา ศรีมูลผา (ติ๊ก) ชำระเงิน ET106582236TH
1928 ชัชวาล สุริวรรณ ชำระเงิน ET106582284TH
1929 อัศวิน พูลสวัสดิ์ ชำระเงิน ET106582275TH
1930 จิตติพงษ์ แสงทอง ชำระเงิน RL303968763TH
1931 แคทรียา วงศ์สามารถ ชำระเงิน ET106582324TH
1932 ธันยาภรณ์ ศรีระวิ ชำระเงิน ET106582315TH
1933 อร ลิสา ชำระเงิน ET106582253TH
1934 ณัฏฐชา อ้อยบำรุง ชำระเงิน ET106582267TH
1935 สุกฤษฎิ์ เร่บ้านเกาะ ชำระเงิน ET106582307TH
1936 เบ็ญจา ทันใจ ชำระเงิน ET106582298TH
1937 กฤษณะ สุทธิ (กร) ชำระเงิน RL303968803TH
1938 ธนาภัสสร์ จงเจริญ ชำระเงิน ET106582338TH
1939 โกศล จันทร์เรือง ชำระเงิน RL303968661TH
1940 อุบล คำใบ (ห้อง 11) ชำระเงิน ET106582341TH
1941 จุฑารัฐฐ์ รัตนจันทร์ (K.เป้) ชำระเงิน ET106582372TH
1942 เอกพันธ์ หนูเยาว์ ชำระเงิน ET106582390TH
1943 อร ลิสา ชำระเงิน ET106582369TH
1944 วรางคณา เศียรอุ่น ชำระเงิน ET106582386TH
1945 ธนบดี มูลเกษ ชำระเงิน RL303968658TH
1946 บงกช ปัญญา ชำระเงิน ET106582409TH
1947 จุฑารัฐฐ์ รัตนจันทร์ (K.เป้) ชำระเงิน ET106582412TH
1948 เดชา งันขุนทด ชำระเงิน ET106582426TH
1949 พรทิพย์ ขันเงิน(ฝน) ชำระเงิน ET106582430TH
1950 พิชชากร สุขเกษม ชำระเงิน ET106582443TH
1951 จิรัฐ แย้มงามเหลือ COD SSAN000058976
1952 วรวุฒิ วิชาธร ชำระเงิน RL303968794TH
1953 อธิ โมรา ชำระเงิน RL303968750TH
1954 ไอยวริณย์ สันนิถา ชำระเงิน SSAN170802151
1955 นรินทิพย์ กันทาเขียว ชำระเงิน ET106582488TH
1956 เกียรติพงศ์ แก้วเติมทอง COD SSAN000060589
1957 ธนวรรธน์ ฤทธิวุฒิ ชำระเงิน SSAN000060586
1958 นำโชค บุญศิริ ชำระเงิน ET106582457TH
1959 ศุภโชค สุขสว่าง (ห้อง716) ชำระเงิน ET106582491TH
1960 บุษราคัม น้อยคำ ชำระเงิน ET106582562TH
1961 เอกราช เกตุคง ชำระเงิน ET106582505TH
1962 จักรกฤษ สะติ COD SSAN000062045
1963 ลภัสพงษ์ กิจจ์จรัสภูวดล ชำระเงิน ET106582528TH
1964 รักชนก กลิ่นโสภณ ชำระเงิน ET106582514TH
1965 ชุมพร กุยวาปี ชำระเงิน

 

เงื่อนไขทางการค้า  (การบริการ/การคืนสินค้า/ยกเลิกคำสั่งซื้อ)

 • การเปลี่ยนไซต์สินค้า จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนไซต์ 100 บาท (เป็นค่าจัดส่งด่วน Ems กลับหาลูกค้า และค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษ)
 • สินค้าทุกออเดอร์ สั่งซื้อจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดออเดอร์สมบูรณ์ (วันอาทิตย์หยุดส่ง)
 • การเปลี่ยนชุดสินค้า กรณีสินค้าเสียหาย ทางร้านค้ายินดีเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ให้พร้อมแนบค่าส่งของลูกค้าครั้งแรก
 • การคืนสินค้า กรณีลูกค้าเปิดออเดอร์ตามรายการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วไม่สามารถทำได้ ยกเว้นสินค้าเสียหายจากทางร้านจริงๆ ทางร้านยินดีรับสินค้าคืน พร้อมชดเชยค่าจัดส่งของลูกค้ากลับมา (ทางร้านคิดธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร จำนวน 20-25 บาท ของแต่ละธนาคารที่โอนคืน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่สามารถทำได้เมื่อทำการยืนยันชำระเงินในระบบแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

www.m4manshop.com / Facebook: M4Manshop จะทำการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าทุกออเดอร์ หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเพจ ของร้านค้า

 • การติดต่อกับลูกค้า  www.M4Manshop.com จะติดต่อกับท่านผ่านการโทรศัพท์ / Line App / อีเมล์ โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก่อน (การติดต่อร้านค้า ที่ Line ID: @M4MANSHOP หรือ Line ID: Modxcm หรือ โทร: 082-6979925 หรือ Email: Narachaimk@gmail.com)
 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.M4Manshop.com) ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้เพื่อค้นหาสินค้า ของร้านค้าโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากร้านค้า ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ FacebookFanPage : M4Manshop
 • เว็บไซต์ของร้านค้า จะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่าน โดยร้านค้าอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการเลือกชม และสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เรา เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในอนาคตต่อไปเพื่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านต่อไป โดยมีข้อมูลด้าน การสั่งซื้อ, ช่วงเวลาสั่งซื้อ, จำนวนสั่งซื้อ ฯลฯ
 • การรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ www.M4Manshop.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านค้า และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการวางแผนจัดสรรค์สินค้าแบบใหม่ให้ลูกค้าในอนาคตเท่านั้น กรณี ท่านเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล์ ให้กับทางเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์แล้ว ร้านค้าจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้าจะถูกเก็บรวมรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน 
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ www.M4Manshop.com จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตุเด็ดขาด การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตุ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น การได้รับการร้องของให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้าตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีนี้ทาง www.M4Manshop.com จะทำการแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
 • กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการป้องกันข้อมูล ทาง www.M4Manshop.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.M4Manshop.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ร้านค้ายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของลูกค้าได้อีกด้วย โดยแจ้งข้อมูลที่ Line App: Modxcm

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 • มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.M4Manshop.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน, ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 • การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน / ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก ทางเว็บไซต์ www.M4Manshop.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยทางเราจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งทางทีมงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางการร้องเรียน ทาง Line App: Modxcm , โทร : 082-697-9925 , Email: Narachaimk@gmail.com โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ / หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายในที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมาที่เบอร์โทร 082-697-9925 คุณเอ็กซ์ (เจ้าของร้าน)

 

www.M4Manshop.com

 
 
 

เว็บไซต์ www.M4Manshop.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในรูปแบบ พรีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าจากร้านค้า และโรงงานต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหล่อ เท่ แมน ให้กลับกลุ่มสุภาพบุรุษแท้ และไม่แท้ เช่นทอมบอย และเกย์ ส่วนหนึ่งของแฟชั่นสไตล์เอเชียนั้นไม่ได้จำกัดด้วยเรื่องเพศ แต่เป็นการเปิดโลกกทัศน์ใหม่ให้กลุ่มแฟชั่นสำหรับหนุ่มเอเชียคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สินค้าต่างๆได้ถูกคัดเลือกมาแล้วเพื่อการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะบุคคลส่วนหนึ่งสำหรับลูกค้าของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้านำเข้าเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะทำให้คนรอบข้างคุณแปลกใจในบุคลิกภาพใหม่ของคุณ.....

 
** เว็บไซต์นี้จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย **
 
 
***************************************************************************
keyword: เสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผู้ชายเสื้อนำเข้าmenshirtเสื้อผ้าเสื้อชายผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายแฟชั่นแฟชั่นผู้ชายเสื้อแจ๊คเก็ตเสื้อกันหนาวเสื้อทอมชุดทอมชุดผู้ชายชุดเกย์, เสื้อผ้าทอมผ้าทอมเสื้อผ้าทอมเสื้อเกย์เสื้อผ้าเกย์กางเกงผู้ชายกางเกงเสื้อกางเกงทอมกางเกงผู้ชายpreorderPre-orderimportshippingนำเข้า, เสื้อผ้านำเข้าแฟชั่นนำเข้ากางเกงยีนยีนส์, ยีนผู้ชายกางเกงยีนส์ผู้ชายกางเกงลำลองกางเกงขาสั้นแฟชั่นเกาหลีเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นเกาหลีชายแฟชั่นเกาหลีผู้ชายแฟชั่นดาราเสื้อดาราเสื้อนักร้องชุดนักร้องชุดผู้ชายสวยเสื้อสวยเสื้อผ้าผู้ชายสวยเสื้อผ้าสวยกางเกงเกย์เครื่องประดับผู้ชายหมวกผู้ชายรองเท้าผู้ชายรองเท้าแฟชั่นแฟชั่นรองเท้าชายรองเท้าชายรองเท้าวัยรุ่นรองเท้าเด็กผู้ชายเสื้อฮิบฮอปฮิปฮอปhiphopHiphopเสื้อเด็กแนวเสื้อสวยเสื้อผ้าสวยแฟชั่นเด็กแนวชุดเที่ยวเสื้อเที่ยว, เสื้อนำเข้าเสื้อผ้านำเข้าชุดวอร์มชุดวอมชุดกีฬารองเท้ากีฬาเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อกันหนาวแฟชั่นเสื้อเกาหลีเสื้อเกาหลีชายเสื้อผ้านักร้องเสื้อหนังชุดหนังกางเกงวอมชุดหนังแฟชั่นเสื้อหนังผู้ชาย, กางเกงยีนเสื้อยืดเสื้อยืดแฟชั่นเสื้อยืดผู้ชายขายเสื้อผ้าจำหน่ายเสื้อผ้าจำหน่ายเสื้อผู้ชายขายเสื้อผ้าผู้ชาย,พรีออเดอร์พรีออเดอร์เสื้อผ้า,เสื้อทอม,ชุดทอม,เสื้อผ้าทอม,เสื้อแจ็คเก็ค,เสื้อแจ๊คเก็ต,jacket,สูท,เด็กแนว

27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น
27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น
19 พ.ย. 2559
27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น ความคลาสสิค วินเทจ ยุคเก่า ยิ่งดูดี มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ใช้กับสิ่งของเท่านั้น แต่ทรงผมสไตล์เก่าๆ ก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ และความเท่ ให้แก่ผู้ชายได้เช่นกัน สำหรับทรงผมที่หยิบมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นทรงผมสไตล์คลาสส…
21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017
21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017
13 พ.ย. 2559
วันนี้สำหรับผู้ชาย คนไหนยังค้นหาทรงผมของตัวเองไม่เจอ ลองเลือก 21 ทรงผมสไตล์ Undercut " 21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017 " ขอบคุณภาพอ้างอิงจาก http://men.sanook.com
49 ทรงผมสุดเท่ สำหรับผู้ชาย 2016-2017
49 ทรงผมสุดเท่ สำหรับผู้ชาย 2016-2017
12 พ.ย. 2559
หากจะพูดเรื่องทรงผมสำหรับผู้ชายชื่อว่าปัจจุบันมันไม่ได้หยุดที่ทรงธรรมดาๆ แบบที่หลายคนคุ้นเคย เพราะปัจจุบันช่างผมได้พัฒนารูปแบบทรงผมใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของผู้ชายทั่วโลก ร่วมถึงรับกับใบหน้าทุกรูปแบบ วันนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้วเรามาดูแนวโน้มทรงผมผู้ชา…
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น "
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น "
17 ก.ค. 2559
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น " การดูแลผิวพรรณไม่ใช่สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณผู้ชาย - เรื่องกลิ่นตัวก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะผู้ชาย Active หรือ ผู้ชายนักกิจกรรมต่างๆ ทั้งหลาย ซึ่งกลิ่นตัวอาจจะเป็นปัญหารุนแรงมากสำหรับใครหลายๆกัน รวมถึงคนรอบข้าง…
ข่าวสาร / Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "ทีวีตุรกี แพร่คลิป ทหารกบฏทิ้งอาวุธ ชูมือยอมแพ้"
ข่าวสาร / Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "ทีวีตุรกี แพร่คลิป ทหารกบฏทิ้งอาวุธ ชูมือยอมแพ้"
17 ก.ค. 2559
Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "สถานีโทรทัศน์ในตุรกี แพร่ภาพคลิปวิดีโอทหารกบฏราว 100 นาย ชูมือยอมแพ้ ทิ้งอาวุธยอมจำนวนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ บนสะพานบอสโพรัส ในอิสตันบุล หลังจากความพยายามในการก่อรัฐประหารต้องพบกับความล้มเหลวลงในช่วงเช้…
คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อ
ระดับ:
lnwpay icon ranking
27 คนเป็นสมาชิกร้านนี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านM4Manshop
ร้านM4Manshop
www.m4manshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเพื่อน

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดต่อเรา

082-697-9925
facebook

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
× CLOSE
Go to Top